STATUT

Fundacja L i D, na rzecz Cierpiących na Zaburzenia Lękowe lub Depresję.

Z DNIA 14-03-2022 R.

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Filip Michał Błaż, zwany dalej „Fundatorem” oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą: Fundacja L i D, na rzecz Cierpiących na Zaburzenia Lękowe lub Depresję, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Fundacja pod nazwą Fundacja L i D, na rzecz Cierpiących na Zaburzenia Lękowe lub Depresję, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.2167 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. Budowanie i poszerzanie świadomości na temat dostępnego wsparcia psychologicznego i w sytuacjach kryzysowych.
 2. Budowanie i poszerzanie świadomości na temat problemów psychicznych wśród seniorów.
 3. Budowanie i poszerzanie świadomości na temat problemów społecznych i zdrowotnych.
 4. Budowanie i poszerzanie świadomości na temat wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
 5. Budowanie i poszerzanie świadomości na temat zdrowia, w tym profilaktyki uzależnień.
 6. Diagnozowanie i niesienie pomocy osobom doświadczającym trudności.
 7. Diagnozowanie, terapeutyzowanie i leczenie osób z zaburzeniami lękowymi lub depresją.
 8. Dobroczynność i działalność charytatywna.
 9. Edukacja zdrowotna.
 10. Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego.
 11. Kształtowanie postaw twórczych.
 12. Kształtowanie prawidłowych postaw moralnych i fizycznych i społecznych.
 13. Pomoc w rozwoju początkującym i utalentowanym osobom działającym w zakresie zdrowia psychicznego.
 14. Poprawa kompetencji komunikacyjnych i społecznych w różnych grupach zawodowych.
 15. Promowanie działalności organizacji o charakterze pomocowym, realizujących zbliżone cele.
 16. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych.
 17. Promowanie ideologii równych praw kobiet i mężczyzn.
 18. Promowanie korzystania z pomocy psychologicznej, psychoterapii, socjoterapii oraz mediacji rodzinnych i społecznych.
 19. Promowanie profilaktyki zdrowia psychicznego w rodzinach i wśród młodzieży.
 20. Promowanie uprawiania sportu i aktywności fizycznej.
 21. Promowanie uważności w codziennym życiu.
 22. Promowanie zwiększenia wrażliwości społecznej i psychologicznej w instytucjach, firmach, organizacjach.
 23. Propagowanie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych.
 24. Prowadzenie badań na rzecz poprawy jakości życia.
 25. Rozwój psychologii teoretycznej i stosowanej.
 26. Ułatwianie dostępu do rożnych form pomocy psychologicznej oraz rozwoju osobistego.
 27. Wspieranie psychologiczne seniorów.
 28. Wzrost świadomości społecznej na temat depresji, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń psychicznych, form terapii i konieczności jej podejmowania.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

 1. Doradztwo społeczne, zawodowe, biznesowe, coaching;
 2. Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna;
 3. Działania aktywizujące do życia w społeczeństwie poprzez ułatwianie dostępu do dóbr kultury jak kino, teatr, muzeum, koncerty i inne;
 4. Działania i świadczenia interwencyjne psychologiczne i psychospołeczne;
 5. Działania na rzecz przywrócenia i aktywizacji osób cierpiących na depresję do życia w społeczeństwie;
 6. Fundowanie stypendiów dla osób zaangażowanych w realizacje celów statutowych Fundacji;
 7. Konsultacje psychologiczne i poradnictwo;
 8. Leczenie psychiatryczne dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 9. Opracowanie materiałów informacyjnych dla prasy i mediów w zakresie celów statutowych;
 10. Organizacja i prowadzenie kampanii społecznych w mediach tradycyjnych i internetowych, w tym działania marketingowe na rzez celów statutowych;
 11. Organizacja i prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych i innych wspierających właściwy rozwój psychiczny i fizyczny;
 12. Organizacja spotkań dla rodziców z terapeutami i innymi specjalistami;
 13. Organizacja warsztatów psychologicznych, pracy zespołowej, rozwoju osobistego;
 14. Organizowanie akcji profilaktycznych oraz pomocy psychologicznej osobom z problemami, spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu;
 15. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia;
 16. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród w zakresie celów statutowych Fundacji;
 17. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów naukowych, konferencji, wykładów poświęconych zagadnieniom związanym z celami statutowymi Fundacji;
 18. Podejmowanie innych działań dozwolonych prawem;
 19. Pogłębianie kwalifikacji oraz szkolenie osób angażujących się w realizację celów statutowych Fundacji;
 20. Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
 21. Prowadzenie badań, ocen i analiz w zakresie spraw stanowiących przedmiot działania Fundacji;
 22. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 23. Prowadzenie i wspieranie eksperymentów i badań w dziedzinie psychologii, psychoterapii i profilaktyki zdrowia psychicznego;
 24. Prowadzenie serwisów internetowych o treściach obejmujących cele statutowe;
 25. Prowadzenie socjoterapii i mediacji;
 26. Prowadzenie superwizji indywidualnej i grupowej oraz superwizji koleżeńskiej;
 27. Prowadzenie szkoleń i warsztatów ze sportowcami;
 28. Prowadzenie szkoleń na rzecz instytucji, firm, organizacji;
 29. Prowadzenie telefonu zaufania i innych narzędzi pomocy osobom w sytuacji kryzysowej;
 30. Prowadzenie terapii rodzinnej i terapii par;
 31. Prowadzenie treningów relaksacyjnych i rozluźniających oraz medytacji;
 32. Psychoedukacja;
 33. Psychoterapia grupowa;
 34. Psychoterapia indywidualna osób z każdej grupy wiekowej;
 35. Tworzenie programów lub aplikacji komputerowych odnoszących się do celów statutowych;
 36. Tworzenie, publikacja i dystrybucja materiałów audiowizualnych i publikacji związanych z celami Fundacji;
 37. Wsparcie i stała opieka psychologiczna skierowane do osób potrzebujących;
 38. Współpraca z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi;
 39. Współpraca z władzami samorządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi;
 40. Współpraca ze sportowcami, muzykami, plastykami artystami, osobami publicznymi, aktorami przy organizacji spotkań edukacyjnych;
 41. Współpraca ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania;
 42. Wypożyczanie i udostępnianie materiałów związanych z celami statutowymi Fundacji

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 11

Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

§ 12

Cele Fundacji mogą ulec zmianie.

ROZDZIAL III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3 000 zł (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 14

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów i innego nieodpłatnego przysporzenia;
  2. dotacji, subwencji oraz grantów;
  3. przychodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
  4. odsetek bankowych i papierów wartościowych;
  5. przychodów z majątku Fundacji lub z majątku będącego w jej władaniu;
  6. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
  7. przychodów z działalności gospodarczej;
  8. przychodów z udziałów (akcji) w spółkach handlowych, których Fundacja jest udziałowcem (akcjonariuszem).
 2. Całość przychodów uzyskanych przez Fundację jest przekazana wyłącznie na działalność statutową.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Przychody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 18

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAL IV: WŁADZE FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Rada Fundacji” lub „Rada”
 2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarząd Fundacji” lub „Zarząd”

Rada Fundacji

§ 21

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 3. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu Członków. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator.
 4. W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator lub pełnomocnik Fundatora, jeśli nie jest Członkiem Zarządu.
 5. Rada jest powoływana na czas nieokreślony i pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.
 6. Członkami pierwszego składu Rady są Anna Bielenica, Agnieszka Borysiewicz, Katarzyna Lisowska, Joanna Malko, Jarosław Czurak.
 7. Następnych Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych Członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka Rady.
 10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 11. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez Członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 12. Członkowie Rady Fundacji o ile postanowi tak Rada Fundacji, mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu oraz uzyskiwać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach, w tym kosztów podróży i zakwaterowania w łącznej wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie za rok poprzedni.

§ 22

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Uchwały Rady mogą być podejmowane również w trybie zdalnym, w tym w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwałę w takim trybie uznaje się za podjętą, w przypadku, gdy głos został oddany przez co najmniej połowę Członków Rady Fundacji. Termin na oddanie głosu wyznacza Przewodniczący Rady Fundacji i wynosi on nie mniej niż 7 i nie więcej niż 14 dni.
 5. Uchwały Rady Fundacji podpisują wszyscy Członkowie, którzy brali udział w głosowaniu. Uchwały podjęte w trybie zdalnym podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez niego Członek Rady.

§ 23

Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy: 

 1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Wnioskowanie do Fundatora o zmianę Statutu;
 8. Wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.

§ 24

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 25

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd może liczyć od jednego do pięciu Członków. 
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu jest wybierany spośród Członków Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 5. W skład Zarządu może wchodzić Fundator lub pełnomocnik Fundatora.
 6. Fundator wyznacza skład pierwszego składu Zarządu.
 7. W skład pierwszego składu Zarządu wchodzą Milena Grabińska, Krzysztof Aponowicz, Filip Michał Błaż.
 8. Następnych Członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję i być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.

§ 26

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji lub Fundatora;
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 3. śmierci Członka Zarządu;
 4. odwołania przez Radę Fundacji lub Fundatora.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie Fundacją;
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. realizacja celów statutowych;
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
 7. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
 8. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
 9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 28

Zarząd co roku jest zobowiązany przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 29

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy, uchwały podejmuje osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
  1. dwóch Członków Zarządu działających łącznie; lub
  2. Prezes Zarządu samodzielnie, za wyjątkiem oświadczeń woli rodzących zobowiązania Fundacji na kwotę powyżej 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

§ 30

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przekazując informację o terminie: pocztą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ V: LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 31

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych lub majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Rady.
 3. Środki Finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatora organizacji pozarządowej o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Rady, na podstawie podjętych uchwał. Zmiany mogą dotyczyć każdego z zapisów Statutu.
 2. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 4. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek Rady.
 5. W sytuacji śmierci lub utraty zdolności do wykonywania czynności prawnych Fundatora, na jego miejsce wstępuje Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Potrzebujesz pomocy?